Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bronto Multibrand Marketing, hierna te noemen "Bronto" en haar opdrachtgever. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is ondertekend.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Bronto heeft het recht de algemene voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.


Artikel 2 Definities

2.1 "Algemene voorwaarden" deze algemene leveringsvoorwaarden.

2.2 “Bronto” gevestigd te Breda (Oosterhoutseweg 89A, 4816 KC Breda), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Naaldwijk onder nummer: 27353904.

2.3 “Diensten” de diensten die Bronto aan haar opdrachtgever verleent, dan wel doet verlenen, zoals beschreven in de overeenkomst, alsmede alle daaraan verbonden werkzaamheden.

2.4 ”Opdrachtgever” iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten.

2.5 “Overeenkomst/contract” de overeenkomst tussen Bronto en opdrachtgever tot levering van diensten.


Artikel 3 Prijsopgave en bevestiging

3.1 Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van Bronto zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, zijn de offertes, gemaakt door Bronto, geldig gedurende een periode van 4 weken.

3.2 De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever dit verzuimt en Bronto bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 10 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.

3.3 Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Bronto heeft met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.

3.4 De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Bronto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bronto het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 In geval Bronto bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.


Artikel 5 Uitvoeringstermijn

5.1 Alle data en/of termijnen als opgenomen in de overeenkomst of enig document dat betrekking heeft op de uitvoering daarvan zijn streefdata. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bronto derhalve schriftelijk in gebreke te stellen zoals vermeld onder Artikel 6.2.


Artikel 6 Klachttermijn

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem kan worden verlangd op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn afgeleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.

6.2 Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd, dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Bronto te melden.

6.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.


Artikel 7 Aanpassen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dien- overeenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bronto zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bronto de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bronto daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.4 In afwijking van lid 3 zal Bronto geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bronto kunnen worden toegerekend.

7.5 Zonder schriftelijke toestemming van Bronto mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient Bronto als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door Bronto gehanteerde honorariumtarieven.


Artikel 8 Intrekking opdracht door opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Bronto recht op vergoeding van zowel het gehele honorarium, dat Bronto zou toekomen bij volledige uitvoering van de opdracht, alsmede alle overige kosten die reeds gemaakt zijn.


Artikel 9 Beëindiging van de opdracht

9.1 De vorderingen van Bronto op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bronto omstandigheden bekend worden, die Bronto goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Bronto de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Bronto bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Bronto schadevergoeding te vorderen.

9.2 Bronto kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het Bronto toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.

9.3 Indien Bronto echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.


Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, oefent Bronto het haar toekomende auteursrecht uit.

10.2 Bronto garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.

10.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Bronto voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als mogelijke andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

10.4 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en Bronto eindigt, voor zover zij aan Bronto toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan Bronto verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Bronto voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

10.5 Bronto is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.


Artikel 11 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle door Bronto verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bronto worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11.2 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Bronto, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door Bronto geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.


Artikel 12 Honorarium

12.1 Het honorarium van Bronto is gebaseerd op uurtarieven en eventuele bijkomende kosten.

12.2 Bronto kan meerdere uurtarieven hanteren; Ontwerpuren: voor conceptontwikkeling, ontwerp, illustratie, fotografie, adviezen, besprekingen, etc. Uitwerkuren: voor uitwerking van het concept, beeldbewerking, correcties, controle werkzaamheden, etc.

12.2 De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door de kennis en specialisatie van die van Bronto vereist wordt ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, het commercieel belang van de opdracht en de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking.

12.4 De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nacht- of weekendarbeid of voorrang wordt verlangd. Voor overwerk, uitgaande van een werkdag van acht uur, gelden de volgende tarieven (uitgedrukt in percentages van het uurtarief): maandag t/m vrijdag (tot 22.00) 125%, maandag t/m vrijdag (na 22.00) 150%, zaterdag 150%, zon- en feestdagen 200%.

12.5 Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van Bronto en die voor rekening van de opdrachtgever worden gemaakt.

12.6 Indien Bronto door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.


Artikel 13 Licentie (vergoeding)

13.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Bronto volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, voor zover dit bij de opdracht is overeengekomen.

13.2 De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.

13.3 Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Bronto en de opdrachtgever te worden gesloten.


Artikel 14 Concurrentiebeding

14.1 Indien de opdrachtgever van Bronto verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van Bronto binnen een branche opeist, dient dit schriftelijk te worden aangegeven en heeft Bronto recht op een vergoeding.


Artikel 15 Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid

15.1 Bronto en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

15.2 Bronto verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Bronto draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

15.3 Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen.

15.4 De opdrachtgever vrijwaart Bronto voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.

15.5 Bronto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.

15.6 De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Bronto ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bronto te retourneren.

15.7 Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Bronto de aan de proeven of prototypen vooraf- gegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

15.8 Bronto is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

15.9 Bronto ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt Bronto een toepasselijk aantal.

15.10 Als Bronto voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd gemachtigd optreedt kan Bronto hiervoor een vergoeding verlangen.

15.11 Bronto is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien Bronto voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever Bronto, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Bronto.

15.12 De aansprakelijkheid van Bronto voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Bronto of van haar medewerkers.


Artikel 16 Afwijkingen

16.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

16.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

16.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

16.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

  • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  • oplage van 20.000 en meer eenheden: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

16.5 Het is Bronto toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Bronto bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 17 Betaling

17.1 Betaling van facturen dient binnen de verval datum te geschieden.

17.2 Betaling geschiedt doormiddel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Bronto aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. Bronto te Breda. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is vanaf het moment van een tweede her-innering, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van één euro per dag. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

17.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

17.4 Bronto is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Bronto van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Bronto op.

17.5 Bronto mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.


Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle door Bronto geleverde zaken blijven eigendom van Bronto totdat opdrachtgever alle verplichtingen met Bronto gesloten overeenkomst-en is nagekomen.

18.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Bronto gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.


Artikel 19 Incassokosten

19.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

19.2 Indien Bronto hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

19.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 20 Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bronto zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Bronto; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bronto afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

20.2 Bronto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bronto zijn verbintenis had moeten nakomen.

20.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bronto opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bronto niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

20.4 Indien Bronto bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bronto gevestigd is.


Meest recente update van: 21 April 2020